Ministerstwo Cyfryzacji

Projekt uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru opisu założeń dla projektu informatycznego ocenianego w ramach uproszczonej procedury dla trybu konkursowego w działaniu 2.1 POPC „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Termin składania uwag: 17 sierpnia 2018 r. 

Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zatwierdził kryteria wyboru dla projektów ocenianych w ramach uproszczonej procedury w działaniu 2.1 POPC uchwałą 7/2018 z 25 maja 2018 r.
Mając przy tym na uwadze, iż stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (poz. 379 z późn. zm.), Komitet opiniuje projekty informatyczne planowane do współfinansowania ze środków europejskich w ramach działania 2.1 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, również projekty oceniane w ramach uproszczonej procedury będą wymagały oceny Komitetu. 


Zgodnie z §8 ust. 6 ww. zarządzenia, do wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego dołącza się opis założeń projektu, którego wzór jest określany przez Komitet w drodze uchwały.

Mając przy tym na uwadze, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa przygotowało wzór wniosku o dofinansowanie tego typu projektów, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procedury także na etapie KRMC, do opinii KRMC został skierowany wzór wniosku o dofinansowanie z propozycją przyjęcia go przez Komitet jako odrębnego wzoru opisu założeń dla projektu ocenianego w ramach uproszczonej procedury dla trybu konkursowego w działaniu 2.1 POPC. Tożsamość opisu założeń projektu z wnioskiem o dofinansowanie jest niezbędna dla zachowania istoty nowej, uproszczonej procedury.  

Załączniki do strony

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl