Opinia KRMC dla projektów przygotowywanych do dofinansowania ze środków POPC 2.1 PROCEDURA UPROSZCZONA

Projekty, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków II osi POPC – „E-administracja i otwarty rząd” – działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” wg procedury uproszczonej, muszą mieć pozytywną opinię KRMC, wydaną nie później niż przez dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do CPPC.

Przypominamy, iż zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. 

Opinia KRMC wydawana jest na podstawie opisu założeń projektu informatycznego.

Wzór opisu założeń projektu informatycznego dla projektów realizowanych w tym trybie, określa Uchwała nr 8 Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji z dn. 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru opisu założeń projektu informatycznego ocenianego w ramach uproszczonej procedury dla trybu konkursowego w działaniu 2.1 POPC „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Opis założeń projektu informatycznego powinien zostać przygotowany  w generatorze wniosków o dofinansowanie, który jest udostępniony na stronie CPPC oraz pod adresem http://generator.cppc.gov.pl/ (należy wybrać formularz wniosku dla naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-011/18). Dokument ten powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wraz z wnioskiem o zaopiniowanie przez KRMC wysłany na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministra Cyfryzacji, przez właściwego członka KRMC.

Na posiedzeniu Komitetu obywa się też prezentacja projektu (nie powinna trwać dłużej niż 10 minut). Projekt prezentuje przedstawiciel organu wnioskującego lub przedstawiciel jednostki podległej lub nadzorowanej przez ten organ.

Wzór prezentacji dostępny jest na stronie KRMC. Przygotowane prezentacje należy kierować do sekretariatu KRMC na adres mailowy: krmc@mc.gov.pl, nie później niż na 2 dni przed planowanym posiedzeniem Komitetu. 

Zaopiniowany opis założeń projektu, po ewentualnych modyfikacjach wykonanych w generatorze, wynikających z uzgodnień w ramach KRMC, powinien zostać skierowany  następnie do CPPC. Wniosek przypisany będzie do danej rundy konkursowej w zależności od terminu złożenia.

Więcej informacji o naborze, w tym opis kryteriów wyboru projektów, znajduje się na stronie CPPC: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-2-1-11-nabor-uproszczona-procedura/

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl