Ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POPC a opinia KRMC

Uprzejmie informujemy, iż Centum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło w trybie konkursowym nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

  1. Konkurs dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Wnioski należy składać w terminie do 31 stycznia 2019 r.

  1. Konkurs dla działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”

Wnioski należy składać w terminie do 31 grudnia 2018 r. 

  1. Konkurs dla Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

Wnioski należy składać w terminie do 10 grudnia 2018 r.

Więcej informacji o naborach znajduje się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z wymaganiami formalnymi konkursów, Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, przypominamy, iż stosownie do § 15a Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 379 z późń.zm.), Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku przez członka Komitetu, stosownie do zakresu swojej właściwości. W związku z tym, uprzejmie prosimy o uwzględnienie w harmonogramach prac etapu uzyskania pozytywnej opinii Komitetu.

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl