Informacja o terminie składania raportów z postępu rzeczowo-finansowego za III kwartał 2018 r. pod obrady KRMC

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji uprzejmie informuje, że stosownie do § 8 ust. 3 Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 379 z późń.zm.podmiot realizujący projekt informatyczny przedkłada Komitetowi do 15 dnia po zakończeniu każdego kwartału raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego. 

Termin na przekazanie raportów za III kwartał 2018 r. upływa 15 października 2018 r. 

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl