Informacja nt. procedur przedkładania do zaopiniowania przez KRMC projektów planowanych do dofinansowania w ramach II Osi POPC.

W związku z ogłoszonymi przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w trybie konkursowym naborami wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w celu zapewnienia możliwości wydania opinii KRMC przed upływem terminu naboru, Sekretarz Komitetu informuje o koniczności przekazania wniosków o zaopiniowanie przez KRMC projektów informatycznych planowanych do zgłoszenia w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów, w następujących terminach:

1. konkurs dla działania 2.2 – składanie wniosków od 2 października 2017 do 30 listopada 2017 r. (ogłoszony 1 września) – przekazanie fiszki do KRMC do 20 października br. Termin składania wniosków został przedłużony do 29 grudnia 2017 r. 

2. konkurs dla działania 2.3.1 (nauka) - składanie wniosków od 31 sierpnia 2017 do 30 listopada 2017 r. (ogłoszony 31 lipca) – przekazanie fiszki do KRMC do 20 października br. Termin składania wniosków został przedłużony do 15 stycznia 2018 r. 

3. konkurs dla działania 2.3.1 (administracja) - składanie wniosków od 30 września 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. (ogłoszony 31 sierpnia) – przekazanie fiszki do KRMC do 20 listopada br.,

4. konkurs dla działania 2.1 – składanie wniosków od 2 października 2017 do 10 stycznia 2018 r. (ogłoszony 1 września) – przekazanie fiszki do KRMC do 20 listopada br.

Na podstawie zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 379), uprawnionym do skierowania wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego przez KRMC jest członek Komitetu, stosownie do zakresu swojej właściwości. W związku z powyższym projekt informatyczny, którego beneficjentem jest jednostka podległa lub nadzorowana przez danego ministra, powinien zostać wniesiony pod obrady Komitetu przez tego ministra-członka Komitetu nadzorującego daną jednostkę. 

Dodatkowa informacja dot. tylko projektów z działania 2.3 POPC

Mając na uwadze sprawne przeprowadzenie procesu naboru w ramach Działania 2.3., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadziło zmianę w zakresie odnoszącym się do wymogu przedstawienia opinii KRMC. Przedstawienie opinii Komitetu możliwe będzie także po złożeniu wniosku o dofinansowanie, tj. na etapie oceny projektu, poprzedzającej zawarcie umowy o dofinansowanie. 

Należy jednak przy tym zastrzec, że opinia KRMC, złożona na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, nie może powodować istotnej modyfikacji opisu założeń projektu. W przypadku jednak, gdy opinia KRMC będzie stanowiła o istotnych zmianach w projekcie w stosunku do jego założeń objętych wnioskiem o dofinansowanie, wprowadzenie ich we wniosku na etapie oceny nie będzie możliwe i wówczas  projekt nie będzie mógł uzyskać dofinansowania.

Jednocześnie, w celu umożliwienia wnioskodawcom przekazania opisów założeń projektów do zaopiniowania przez Komitet w uprzednio wyznaczonym terminie do 20 października br., działając na podstawie § 10 ust. 4 Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Pani Anna Streżyńska, Przewodniczaca KRMC, wyraziła zgodę na zaopiniowanie ww. projektów na podstawie opisów przygotowanych w oparciu o przyjęty przez Komitet w drodze uchwały wzór, bez dołączania do nich protokołów  z publicznej prezentacji.

Powyższy termin ma na celu zapewnienie Komitetowi możliwości wydania opinii dla ww. projektów przed upływem terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Skierowanie projektu do opinii Komitetu po upływie ww. terminu, może wpłynąć na późniejsze jej wydanie.

 

 

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
tel. 22 245 55 48
tel. 22 245 57 36
e-mail: napisz do nas: krmc@mc.gov.pl